นโยบายความเป็นส่วนตัว Privacy and Term

 1. ทางเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อผลประโยชน์สาธารณะที่มีความสำคัญสูงสุดทางเราเน้นการปฏิบัติตามสัญญา และตามกฎหมาย
 2. เราจะไม่เก็บรวบรวม ใช้งาน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษรหรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 3. เราจะแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของท่าน และจะใช้ข้อมูลดังกล่าวภายในขอบเขตของวัตถุประสงค์ที่ระบุและ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์รอง
 4. เราจะใช้มาตรการที่จำเป็นและเหมาะสมในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนอย่างปลอดภัย
 5. เราจะเก็บรวบรวม/ใช้/เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลในกรณีที่ จำเป็นต่อวัตถุประสงค์, สถานการณ์ที่คุกคามชีวิต, ข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ, ผลประโยชน์ส่วนรวม, ผลประโยชน์ที่มีความสำคัญสูงสุด, ภาระผูกพันตามสัญญา, งานตามภาระหน้าที่, ผลประโยชน์ตามกฎหมาย, ภาระผูกพันทางกฎหมาย, การสืบสวน, วัตถุประสงค์ในการประเมินผล, วัตถุประสงค์ด้านศิลปะ, กิจกรรมข่าว, การให้บริการทางกฎหมาย, มีการเก็บรวบรวมโดยเครดิตบูโร, วัตถุประสงค์ในการจ้างงาน, วัตถุประสงค์เพื่อผลประโยชน์ของพนักงาน, มีการเปิดเผยโดยหน่วยงานราชการ เป็นต้น
 6. เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น เราจะไม่แบ่งปันหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนแก่บุคคลที่สามใดๆ ยกเว้นกรณีที่มีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น เว้นแต่ในกรณีที่ ได้รับความยินยอม, ถือว่าได้รับความยินยอม, ความยินยอมไม่จำเป็นสำหรับการประมวลผล
 7. เราจะตอบสนองอย่างเหมาะสมในกรณีที่เจ้าของข้อมูลติดต่อจุดติดต่อที่เหมาะสมเกี่ยวกับการแสดง การแก้ไข การลบ การถอน (ทั้งหมดหรือบางส่วน) และ/หรือการยกเลิกการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน

วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลแต่ละรายให้ไว้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้เท่านั้น (“ วัตถุประสงค์”):

(1) ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของลูกค้า (รวมถึงผู้ใช้แอพพลิเคชันซอฟต์แวร์) ของเรา

 • เพื่อตอบ ยืนยัน และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการสอบถาม การให้คำปรึกษา การซ่อมแซม และการสนับสนุนด้านอื่นๆ ไว้เป็นการถาวร
 • เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ และแคมเปญผ่านจดหมายเชิญ อีเมล หรือวิธีการอื่นๆ
 • เพื่อจัดส่งสินค้า
 • เพื่อพัฒนาสินค้าและปรับปรุงบริการอื่นๆ และ
 • เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่จำเป็นในการดำเนินการ การบำรุงรักษา รวมถึงการจัดการธุรกิจของเราและความสัมพันธ์ของท่านกับเรา ซึ่งเราแจ้งให้ท่านทราบในเวลาที่ขอความยินยอมจากท่าน

(2) ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของผู้ถือหุ้นของเรา

 • เพื่อใช้สิทธิและ/หรือปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ภายใต้ PDPA และ
 • เพื่อจัดการงานที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นของเรา เช่น การจัดทำบันทึกตามกฎหมายและคำสั่งต่างๆ

(3) ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของผู้สมัครงาน

 • เพื่อติดต่อและ/หรือให้ข้อมูลแก่ผู้สมัครงาน รวมถึงการใช้ในรูปแบบอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับกิจกรรมการจ้างงานและการสรรหา

(4) ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของพนักงานของเรา

 • เพื่อสื่อสารกับพนักงานของเราเกี่ยวกับงานหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น
 • เพื่อจัดการสุขภาพของพนักงานของเรา และ
 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย (หรือกฎหมายคุ้มครองแรงงาน) ที่บังคับใช้ เพื่อรักษาและคงไว้ซึ่งประโยชน์และผลประโยชน์ของพนักงาน รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงาน

(5) ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของบุคคลที่โพสต์/ส่งข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนบนเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชันซอฟต์แวร์ของเรา

 • เพื่อใช้ในงานที่โพสต์/ส่งบนเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชันซอฟต์แวร์ของเราในชิ้นงานโฆษณาสำหรับบริษัทหรือบริษัทในเครือ

*สิทธิการเผยแพร่ ลิขสิทธิ์ และสิทธิในทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมอื่นๆ ทั้งหมดในงานที่โพสต์/ส่งนั้นจะถือว่าเป็นของผู้ที่โพสต์/ส่งงานดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการโพสต์/ส่งงานดังกล่าวจะถือว่าผู้ที่โพสต์ อนุญาตให้บริษัทใช้สิทธิอย่างครอบคลุมโดยไม่มีค่าตอบแทนการใช้สิทธิและโดยไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว (มีสิทธิอนุญาตให้บุคคลที่สามใช้สิทธิได้) (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการทำซ้ำ เผยแพร่ ส่ง แจกจ่าย มอบหมาย ให้ยืม แปล และดัดแปลง) งานดังกล่าว และผู้โพสต์ตกลงว่าเขาหรือเธอจะไม่อ้างความชอบธรรมในงานดังกล่าว

(6) ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของผู้จำหน่ายและซัพพลายเออร์ของเรา

 • เพื่อสื่อสารกับผู้จำหน่ายและซัพพลายเออร์ของเรา
 • เพื่อตอบคำถามหรือข้อร้องเรียนจากผู้จำหน่ายและซัพพลายเออร์
 • เพื่อประมวลผลใบแจ้งหนี้ของผู้จำหน่ายและซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้องกับการขาย/การจัดหาสินค้าและ/หรือบริการ รวมถึงวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินงานและทำธุรกิจของเรา

** ท่านตกลงและยินยอมให้เราใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ หากท่านไม่ยินยอมให้เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง โปรดแจ้งให้เราทราบตามรายละเอียดการติดต่อด้านล่าง

การให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม

(1) เราจะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้

 • ในกรณีที่ท่านตกลงที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • ในกรณีที่มีความจำเป็นต่อการรักษาชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน และไม่สามารถขอความยินยอมที่เกี่ยวข้องได้อย่างสะดวก
 • ในกรณีที่มีการมอบหมายให้บุคคลที่สามจัดการข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดหรือบางส่วนภายในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการใช้งาน (เราใช้มาตรการเพื่อป้องกันการรั่วไหล การสูญหาย หรือการปลอมแปลงข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การเลือกผู้รับเหมาอย่างระมัดระวัง การเข้าทำสัญญากับผู้รับเหมาเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการควบคุมและกำกับดูแลผู้รับเหมาของเราตามความจำเป็น)
 • ในกรณีที่มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในนามของบริษัทโดยบุคคลที่สามที่เป็นตัวกลาง ซึ่งมีการคุ้มครองข้อมูลอยู่ในระดับที่เพียงพอ
 • ในกรณีที่มีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการโอนธุรกิจเนื่องจากการควบรวมกิจการหรือเหตุผลอื่น และ
 • ในกรณีที่กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้