Lannaphafaithai Company Limited

บริษัท ล้านนาผ้าฝ้ายไทย จำกัด

บริษัท ล้านนาผ้าฝ้ายไทย

ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการค้าปลีกจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป ชาย หญิง

สินค้าผลิตจากผ้าฝ้ายธรรมชาติ ออกแบบสไตล์ทางเหนือ ประยุกต์สินค้าให้เข้ากับปัจจุบัน สามารถสวมใส่ในชีวิตประจำวันได้

คุณภาพสินค้าที่จำหน่ายแบ่งออกเป็น 3 เกรด

สินค้าเกรด A  เป็นสินค้าที่ได้มาตฐานตั้งแต่วัตถุดิบและขั้นตอนกระบวนการผลิต

สินค้าเกรด B  เป็นสินค้ามาตฐานปานกลางจากกระบวนการผลิต

สินค้าเกรด C  เป็นสินค้าแฟชั่นท้องตลาดทั่วไป

บริษัทมีนโยบาย มุ่งเน้นการทำธุรกิจที่สามารถเติบโตในอนาคต จำหน่ายสินค้าที่ตรงต่อความต้องการของลูกค้า ราคาเหมาะสม